top of page

Privacy policy

Dit is de website van Zafer bvba

Ons postadres is Krommedijk 51 b 235, 8300 Knokke-Heist, België

Ons e-mail adres is: herwig@zaferdesign.biz

Ons ondernemingsnummer of BTW nummer is: BTW BE 0468 459 421

 

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

 

Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

- uw domeinnaam (ip adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s

- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

- alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

- alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt

- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt

- voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd

 

Het gebruik van cookies

 

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert.)

Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Veiligheid

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site

 

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?

 

 • Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:

 • via e-mail: info@herwighostens.com - via telefoon: +32475779641- per post: Krommedijk 51 bus 235, B-8300 Knokke-Heist, België.

 • Als u ons uw postadres via het web meedeelt:kan u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen.Als u dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

 • Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt zal u alleen door ons bedrijf telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt.

 • Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt kan u via tekstberichten (SMS/MMS/ed) gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden)indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw nummer meegedeeld heeft.

  Indien u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.

 • Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt zal u alleen e-mails van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt.

 • Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons “privacy-beleid”.In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte testellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 • Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden.Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

 • Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren.Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

 • Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, via mail of per telefoon. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceci est le site Web de Zafer bvba

Notre adresse postale est Krommedijk 51 b 235, 8300 Knokke-Heist, Belgique

Notre adresse e-mail est: herwig@zaferdesign.biz

Notre numéro d'entreprise ou numéro de TVA est: TVA BE 0468459421

 

Vos données personnelles, notre responsabilité


Nous recueillons des données personnelles sur ce site Web. Ces données sont gérées par notre société.

Lorsque vous visitez notre site, nous économisons:

- votre nom de domaine (adresse IP) lorsque vous visitez nos pages Web

- votre adresse e-mail si vous nous la communiquez

- toutes les informations relatives aux pages d'autres sites que vous avez consultées pour accéder à notre site

- toutes les informations relatives aux pages que vous avez consultées sur notre site

- toutes les informations que vous avez fournies volontairement (par exemple, les informations de recherche et / ou l'enregistrement du site)

Ces informations sont utilisées

- à usage interne et sera supprimé par la suite

 

L'utilisation des cookies


Sur ce site, nous utilisons des cookies (un cookie est un petit fichier qui est envoyé par un serveur Internet et qui s'installe sur le disque dur de votre ordinateur.)

Ce fichier garde la trace du site Internet visité et contient des informations sur cette visite).

sécurité

Nous avons mis en place les mesures de sécurité nécessaires pour éviter la perte, l'utilisation non autorisée ou l'altération des informations que nous recevons sur notre site

 

Comment nous contacter concernant notre politique de confidentialité?


Si vous souhaitez répondre à notre politique de confidentialité, vous pouvez nous contacter:

par e-mail: info@herwighostens.com - par téléphone: + 32475779641 - par courrier: Krommedijk 51 box 235, B-8300 Knokke-Heist, Belgique.

Si vous nous communiquez votre adresse postale via le web: vous pouvez recevoir des mailings périodiques de notre part avec des informations sur les produits et services et les événements à venir. Si vous ne souhaitez plus recevoir de tels mailings, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessus.

Si vous nous communiquez votre numéro de téléphone via le Web, vous ne serez contacté par notre société par téléphone que si cela est nécessaire pour vous informer des questions ou des commandes que vous avez demandées.

Si vous nous communiquez votre numéro de téléphone mobile via le Web, vous pouvez être contacté par SMS (SMS / MMS / etc.) par notre société concernant des informations sur nos produits et services ou des événements à venir (à des fins de marketing direct) si vous autorisation explicite ou si vous êtes déjà client chez nous et que vous avez fourni votre numéro.

Si vous ne souhaitez plus recevoir de tels messages, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessus.

Si vous nous communiquez votre adresse e-mail via le Web, vous ne recevrez des e-mails de notre société que si cela est nécessaire pour vous informer des questions ou des commandes que vous avez demandées.

Notre société peut utiliser les informations des consommateurs à de nouvelles fins qui ne sont pas encore prévues dans notre «politique de confidentialité». Dans ce cas, nous vous contacterons avant d'utiliser vos données à ces nouvelles fins pour vous informer des modifications apportées à notre règlement pour la protection des données personnelles et pour vous donner la possibilité de refuser votre participation.

Sur demande, nous accordons aux visiteurs de notre site l'accès à toutes les informations que nous détenons à leur sujet. Si vous souhaitez accéder à ces informations, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessus.

Sur demande, nous offrons aux visiteurs la possibilité de corriger les données inexactes que nous détenons à leur sujet. Si vous souhaitez corriger vos données personnelles, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessus.

Si vous constatez que notre site n'est pas conforme à notre politique de confidentialité, veuillez contacter notre société elle-même, par e-mail ou par téléphone.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This is the website of Zafer bvba

Our postal address is Krommedijk 51 b 235, 8300 Knokke-Heist, Belgium

Our e-mail address is: herwig@zaferdesign.biz

Our company number or VAT number is: VAT BE 0468 459 421

 

Your personal data, our responsibility


We collect personal data on this website. This data is managed by our company.

When you visit our site, we save:

- your domain name (ip address) when you visit our web pages

- your e-mail address if you communicate this to us

- all information related to the pages of other sites that you have consulted to visit our site

- all information related to the pages you have consulted on our site

- all information that you have provided voluntarily (e.g. research information and / or site registration)

This information is used

- for internal use and will be deleted afterwards

 

The use of cookies


On this site we use cookies (a cookie is a small file that is sent by an Internet server and that installs itself on the hard drive of your computer.)

This file keeps track of the visited Internet site and contains some information about this visit).

Safety

We have put in place the necessary security measures to prevent the loss, misuse or alteration of information we receive on our site

 

How to contact us regarding our privacy policy?


If you wish to respond to our privacy policy, you can contact us:

by e-mail: info@herwighostens.com - by telephone: + 32475779641- by post: Krommedijk 51 box 235, B-8300 Knokke-Heist, Belgium.

If you provide us with your postal address via the web: you may receive periodic mailings from us with information about products and services and upcoming events. If you do not wish to receive such mailings (anymore), please contact us at the above address.

If you give us your telephone number via the web, you will only be contacted by our company by telephone if this is necessary to inform you about those questions or orders that you have requested.

If you give us your mobile phone number via the web, you can be contacted by text messages (SMS / MMS / etc.) by our company with regard to information about our products and our services or about upcoming events (for direct marketing purposes) if you explicit permission or if you are already a customer with us and you have provided your number.

If you no longer wish to receive such messages, please contact us at the above address.

If you give us your e-mail address via the web, you will only receive e-mails from our company if this is necessary to inform you about those questions or orders that you have requested.

Our company may use consumer information for new purposes that are not yet provided for in our “privacy policy”. In that case, we will contact you before using your data for these new purposes to notify you of the changes to our regulations for the protection of personal data and to give you the opportunity to refuse your participation.

Upon request, we grant visitors to our site access to any information we hold about them. If you wish to access this information, please contact us at the above address.

Upon request, we offer visitors the opportunity to correct any incorrect information we hold about them.If you wish to correct your personal information, please contact us at the above address.

If you find that our site is not in accordance with our privacy policy, please contact our company itself, by email or by phone.

bottom of page